PGB SOAP – kijkje in mijn mailbox

Bezwaarschrift 30 december 2015 ingeleverd gemeente Almere PGB jeugdzorg
In dit geval gaat het om toepassing van de 14-uursnorm

Mailwisseling
De advocaat aan de bezwaarcommissie secretaris op 31 augustus 2016:

Sinds mijn laatste mail van 16 juni 2016 die ik op verzoek van e commissie snel toezond zijn er alweer meer dan twee maanden verstreken. De uiterste beslisdatum is nakende. Ik zou het op prijs stellen indien u mij van de voortgang op de hoogte stelt.
Antwoord van de secretaris op 31 augustus
Geachte meneer de advocaat,
U heeft gelijk en het duurt te lang. De oorzaak ligt in de privésfeer van de secretaris, ondergetekende.
Naar verwachting zal het advies in de komende twee weken uitgebracht kunnen worden; ik hoop nog even op uw geduld.

Antwoord van mij op 2 september
Geachte meneer de secretaris,

Dank voor uw reactie en uw toelichting. Als mens, als Janine, kan ik aangeven dat ik alle begrip heb. Ik weet hoe dat is, een niet gunstige privésituatie.

Als ‘burger in proces voor PGB-bezwaar’ wijs ik u er toch even op dat u tijdens de eerste hoorzitting in oktober 2015, mij uitlegde dat mijn persoonlijke verhaal heel indrukwekkend was en dat het goed was dat ik die uitlegde tijdens de zitting. Maar dat het vooral de bedoeling was te gaan toetsen op de juridische juistheid van de indicatie. Dat persoonlijke situaties en het kind zelf al lang niet meer centraal staan in dit hele proces is mij natuurlijk al lang duidelijk (na anderhalf jaar hier mee bezig te zijn). Het komt er immers uiteindelijk op neer dat de mevrouw van de Juridische afdeling van Gemeente Almere aan de hand van de eigen Almeerse regels ‘toetst’ hoe de zorg van mijn kinderen als terecht wordt beoordeeld. Dit is dus ook de reden dat er een advocaat en niet een van mijn collega-hulpverleners (deskundige op het gebied van jeugdzorg of –hulp) naast mij zat in de laatste zitting.

Daarom zou ik graag duidelijkheid hebben hoe het hier zit met de aangehouden termijn voor uitspraak m.b.t. mijn bezwaar op de indicatie. Volgens mij was het volgens de wet de bedoeling dat binnen 6 weken een uitspraak had moeten volgen. Meestal is er dan ook nog een mogelijkheid tot verlenging etc. De hoorzitting was op 13 juni jl. Dat is bijna 12 weken geleden. Ik heb hier graag helderheid over. Ook over de consequenties die wettelijk gelden als te laat gereageerd wordt.

Graag zie ik de mail en de uitspraak ook naar mij toegestuurd omdat meneer de advocaat op vakantie gaat.

Dan nu weer als mens, als Janine, wens ik u veel sterkte met uw privésituatie. Ik zie uw advies graag tegemoet.

Antwoord van de secretaris op 2 september

Beste mevrouw Scherpenberg,

Ik ga er van uit dat het advies binnen twee weken bij de vertegenwoordigers van het college ligt. De wettelijke mogelijkheden om dit te versnellen zijn beschreven in de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. deze wet hanteert ook een termijn van twee weken. U kunt die wet aangrijpen als het ons niet lukt om deze termijn te halen. Overigens kan dat nu ook al, want we zijn al over de termijn voor het nemen van een beslissing op de bezwaarschriften heen. Maar dat versnelt e.e.a. dus niet binnen onze planning.

En dank u wel voor de vriendelijke woorden. Ik ga aan de slag.

Op 16 september schreef ik

Geachte meneer de secretaris,

Het is inmiddels 2 weken verder. Het advies heeft mij niet bereikt. Ik zal wederom afwachten.

Aan meneer de advocaat de vraag of het redelijk is iets te doen met de wet dwangsom omdat Gemeente Almere hier in gebreke blijft. Daarbij geef ik u alvast aan dat wanneer dit het proces ‘niet versnelt’ dit in principe niet heel veel meer uitmaakt als u kijkt hoe lang wij al in het proces zijn om de PGB op orde krijgen. Onze eerste aanvraag was in maart 2015!!!!!!!, het bezwaarschrift waar dit advies betrekking op heeft is op 30 december aangeleverd. We zijn al bijna een heel jaar verder.

Op 16 sepember antwoord van de secretaris

Beste mevrouw Scherpenberg,

Het concept advies ligt al enkele dagen bij de commissieleden. Ik heb hen gevraagd de zaak met enige spoed te behandelen.
Ik verwacht dit weekeinde het advies aan het college te kunnen uitbrengen.
(dit weekeinde is 17 en 18 september)
Het is vandaag 22 september en nog niets binnen

Wordt vervolgd….

Advertentie