Vragen aan B&W en raadsleden van Almere

Aan het College van B&W en
Aan de gemeenteraad
Van Almere

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere

Almere, 2 augustus 2018

Vanaf 1 augustus is mijn dochter Daphne uitgeschreven van school. Gedurende haar schoolgang heeft zij een leerachterstand van vijf jaar opgebouwd op De Omnibus op rekenen en spelling zonder enige interventie vanuit school daarop. In 2013 werd zij, net als haar klasgenoten mishandeld op Het Nautiluscollege. Zij is in die jaren zo ernstig beschadigd dat naar school gaan niet meer mogelijk was. Na veel strijd door ons, lukte het in 2015 eindelijk om een beetje onderwijs voor haar te regelen via IVIO, afstandsonderwijs. Ook al liet zij zien hoe intelligent zij eigenlijk is en hoe zij niet gezien werd, het was te laat. De schade door deze verwaarlozing is zo groot dat een mooie toekomst zeer onzeker is. Nooit hebben wij meer iets gevraagd bij Het Nautiluscollege tot februari van dit jaar. Onze vraag om een beetje meedenken aan mogelijkheden werd beantwoord met list en bedrog waarna zij met allerlei leugens vorige week de melding kreeg per 1 augustus uitgeschreven te worden. Een diploma, een opleiding kunnen volgen, ooit een leuke baan vinden lijkt onbegonnen zaak.

Daphne ontwikkelde in die tijd een achterstand in haar ontwikkeling, sociale angst, selectief mutisme, een laag zelfbeeld, een eetstoornis en eenzaamheid. Zij deed in januari een poging om deze wereld ‘die niet voor haar is’ te verlaten en zij staat al vanaf december op een wachtlijst voor hulp, zeer armoedig geregeld vanuit de organisaties in Almere.  Wij ervaren school en zorg als een bureaucratische kliek met alleen maar afweer op dat wat afwijkt van de vaste werkkaders.

Het recht op onderwijs, op hulp, op garantie voor kwaliteit, op een ontwikkeling en op veiligheid is in al die jaren ernstig geschonden. Met deze ervaring en dat achter ons latend, maak ik me eigenlijk ook heel erg veel zorgen om wat komen gaat. Zij heeft immers nu ook, nu zij 18 jaar is en geen diploma heeft. Zij heeft geen recht op een uitkering, geen inkomsten maar wel allerlei plichten, zoals eigen bijdrage. Zoals er altijd alleen vanuit plichten jegens haar is gedacht. Zo is enige hulp van de gemeente (bijv. LPA) uitgebleven. De LPA’s acteren nog steeds heel primitief van de leerplicht en niet vanuit leerecht waar al zoveel over wordt gesproken in de rest van Nederland. Men is gericht op handhaving en laat de scholen de regels overtreden ten koste van het kind.

Vijf jaar geleden werd Daphne thuiszitter. Zij was 13 jaar oud. Niet geregistreerd als thuiszitter omdat wij haar ziek moesten melden. Toen al wilde ze dood. Ernstig overspannen. Zij werd aan haar lot overgelaten. We konden net voorkomen dat ze werd uitgeschreven. De LPA keek toe, deed niets. Wees ons alleen op onze plicht om haar in te schrijven op een school. We stonden er alleen voor.

Nu wij weer, na vijf jaar zo voorgelogen zijn door school, besluit ik u nog één keer te benaderen. Dit keer met een brief aan Burgemeester, Wethouders en raadsleden. Nog één keer, want ik heb al zoveel geprobeerd duidelijk te maken hoe het eraan toe gaat voor kinderen die wat ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Toen mijn zoon, na gepest te zijn en niet gehoord door het OVC, uitviel en hij als risico-leerling overal in deze stad geweigerd werd, met goedkeuring van toenmalig wethouder René Peeters (want ouders gaan schoolhoppen). Zo geweigerd dat hij naar een school in Bussum moest uitwijken. Alles onder toeziend oog van de wethouder en ambtenaren. Een risicoleerling (zo noemde zijn decaan van de risicoschool hem) die in Bussum in één keer slaagt voor HAVO. Ook hij werd in de steek gelaten door deze stad. Nog meer kinderen stond ik bij toen zij werden afgewezen, weggestuurd of geproblematiseerd. De kennis over wat Passend Onderwijs echt inhoudt is zeer slecht. Of men negeert de wet. De wethouder blokte mij omdat ik hem wees op de toestanden die zijn eigen imago wellicht niet ten goed kwamen.

Een jaar geleden benaderde ik met enkele andere ouders in de groep ‘Ouderkracht voor ’t Almeerse Kind’ enkele raadsleden om ons verhaal te vertellen. Wij werden zeer empathisch aangehoord en er werden vragen gesteld. Dat wat daaruit gekomen is, is ook weer vergeten. Kinderen die tussentijds niet mogen wisselen van school is nog steeds DE vaste afspraak. Ook al wordt je dagelijks kapotgepest, Je mag niet naar een andere school ook al staat vast dat dat goed is. Ouders hebben geen vaste inbreng en worden niet gehoord. Vooral de ouders van de thuiszitters worden geweerd.
De input die ik leverde vanuit Ouderkracht wordt ook genegeerd. De gemeente laat toe dat de resultaten van de wet Passend Onderwijs zeer zeer teleurstellend zijn. Bedenkt u dat het doel is dat kinderen niet meer uitvallen. Wanneer een wethouder zegt dat elk kind wat niet naar school gaat, er één te veel is en een raadslid wordt uitgelachen bij een motie tot ‘nul thuiszitters’ is dat zeer opvallend. Dat raadslid had gelijk. De rechten van kinderen worden in Almere geschonden, elke dag weer en dat laat men toe. Men vindt dan ‘kleine stapjes’ acceptabel. Dat is het niet. Het is opofferen van kinderen.  En hoe komt het dat aan de voormalige wethouder niemand heeft gevraagd waar de informatie is over het aantal thuiszitters, het aantal verzuim, het aantal kinderen wat naar SO, SBO en SVO gaat en naar het OPDC? Waarom vraagt niemand om die informatie? En waarom vraagt niemand waarom dat uit de laatste rapportage over het onderwijs in Almere is weggelaten? Waarom vraagt niemand daarom? Vindt u dat niet vreemd dat essentiële informatie na de raadsvergaderingen van vorig jaar over thuiszitters en falend passend onderwijs gewoon verzwegen wordt?  Of heeft u de wethouder wel om de betreffende informatie gevraagd? Het is nergens te vinden voor mij.

Bij mij komen heel veel meer vragen nu naar voren en ik verwacht een antwoord daarop. Ik doe dit omdat ik het geen enkel kind toewens wat mijn dochter is aangedaan door onderwijs en onderwijspartners (zorg en gemeente) zonder dat daar ook maar één persoon wakker van ligt, behalve de ouders en het kind zelf. Ik gun het geen enkele ouder toe om in de nachten bij hun kind te moeten waken en om aan te horen hoe verrot het leven ervaren wordt omdat het mislukt is en overal buitengesloten is en geen zicht op een fijne toekomst heeft.  U mag dit niet negeren! Dat mag niet nog vaker gebeuren.  Voor mijzelf geldt dat ik hierna uitzoek wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor dat wat mijn kind is aangedaan.

Voordat u met antwoorden komt. Vraag ik u zich ook echt goed te verdiepen in alles wat met zorg en onderwijs, passend onderwijs, thuiszitters (en het verstoppen ervan), verzuim, kinderen naar andere gemeenten naar school, OPDC, diagnostiseren, jeugdzorg IN de school op kosten van gemeente, vroegtijdig schoolverlaters, vrijstellingen 5a, uitgave van budgets door Passend Onderwijs Almere en de hele ontwikkeling ervan. Let u daarbij goed op wat gemanipuleerde informatie is. Wat is weggelaten (en waarom?). Het is uw plicht om goed op de hoogte te zijn om zo de kinderen in Almere te beschermen tegen machtige, op eigen belangen gerichte scholen, zorginstellingen en ambtenaren.

Leest u goed de jaarlijkse rapportage vanuit de gemeente. De staat van het onderwijs Almere. Let daarbij wel op dat dat vooral geschreven is door de afdeling communicatie waarbij PR een middel is om het eigen imago goed te houden. Dus leest u alstublieft kritisch en zoek naar de waarheid. Zo kunt u zichzelf afvragen wat exact de definitie van een thuiszitter is. Mijn dochter is nooit thuiszitter geweest volgens de telling van de onderwijsbesturen en die van de wethouder bijvoorbeeld. Daarmee is haar situatie dus ook ontkend. Heel pijnlijk. Een kind wat naar school gaat maar daar niet het onderwijs goed kan volgen door het uitblijven van de juiste ondersteuning wordt al tekortgedaan. Kinderen hebben recht op onderwijs. Een kind wat hoogbegaafd is, geweigerd wordt op een school voor HB en naar het SO sturen….. daar klopt iets niet. Zoekt u niet alleen naar de hoeveelheden, cijfertjes. Zoekt u naar de verhalen. De oorzaak van thuiszitten en dan ook naar de oplossingen. Zijn die oplossingen wel ethisch en passend, helpend voor het kind? Vraagt u ook hoeveel kinderen wel elke dag nog naar school gaan maar niet de passende oplossing krijgen en zo elke dag aan het overleven zijn.  Bedenkt u dat de telling die wordt doorgegeven altijd wordt gedaan door degenen die er belang bij hebben dat die zo laag mogelijk is. Dat geldt ook voor een wethouder die graag laat zien hoe geweldig hij het doet.

Leest u mijn boek: ‘thuis is Daphne Daphne’ om te lezen wat in rapportages nooit genoemd zal worden. Voor het ‘vervolg en het voorlopige einde’ van ons verhaal zal ik in de laatste ontwikkeling toevoegen. U kunt zien hoe scholen spelletjes spelen en liegen om van een kind en de kosten en het risico af te komen. Een exemplaar vindt u in de bijlage van deze brief aan u.

Bekijkt u de informatie op de website van Ouderkracht voor ’t Almeerse kind. Ik heb u daar al heel vaak geïnformeerd namelijk.  https://ouderkrachtalmere.wordpress.com/

En bekijkt u mijn persoonlijke BLOGS over de gang van zaken m.b.t. het regelen van onderwijs en het mogelijk maken daarvan voor mijn kinderen e.d.: https://janinescherpenberg.wordpress.com/

Houdt u er rekening mee dat scholen dus zorgplicht hebben. Zorgplicht houdt in dat scholen het voor het kind mogelijk maken om in de eigen gekozen, reguliere (buurt)school het onderwijs te volgen. Inclusie is het uitgangspunt. Zorgplicht is niet ‘het vinden van een passende plek’. Die invulling krijgt het pas als al het mogelijk is gedaan om maatwerk te regelen. Het vinden van een passende plek is wat scholen al direct doen, het is afwijzen van het kind bij aanmelden. Zorgt u ervoor dat u goed op de hoogte bent van de regels. Bijv. m.b.t. het mogen afwijzen na inschrijven.

Geachte burgemeester, wethouders en Raadsleden,

Graag krijg ik antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe ziet u de rol van de gemeente als het gaat om het onderwijs voor kinderen in Almere?
 2. Wat mag een Almeerse burger (Almeers burgertje) verwachten van gemeente Almere en van de wethouder?
 3. Welke taak heeft de gemeente als scholen/schoolbesturen/SWV de rechten van kinderen op het gebied van onderwijs schenden?
 4. Wat maakt dat de gemeente totaal niet optreedt tegen de schending van de rechten op onderwijs (en de benodigde ondersteuning) ondanks het herhaalde malen ontvangen van signalen van ouders?
 5. Waar kan een ouder (eerlijk) terecht als een school de plichten niet nakomt (en ook liegt en bedriegt)? Zonder een bureaucratisch spel in te moeten. (zoals het indienen van een klacht bij de school zelf wat alleen maar onnuttig is en schadelijke tijd kost)
 6. Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om voor de rechten van deze kinderen op te komen en om van passend onderwijs een succes te maken (ook al is het resultaat duidelijk een enorme toename van het aantal kinderen zonder passend onderwijs) ?
 7. Hoe komt het dat in de vijf jaar die mijn dochter thuis zat, de situatie erger is geworden voor kinderen met een ondersteunigsbehoefte terwijl de wet passend onderwijs van kracht werd?
 8. Hoe zou uw definitie van ‘thuiszitter’ klinken als u uitgaat van het recht op onderwijs?
 9. Wat is uw visie, met die definitie, op de teleurstellende resultaten van passend onderwijs (nadat u de meest recente gegevens ontvangen hebt). Op de website van Ouderkracht voor ’t Almeerse kind vindt u wat statistieken!
 10. Wat vindt u van de plotselinge toename van het aantal vrijstellingen? Jarenlang 20 nu 80. Gaan bij u niet de alarmbellen rinkelen? Weet u wat die vrijstelling 5a inhoudt? Weet u dat kinderen dan als ‘niet-leerbaar’ worden verklaard? Weet u dat, ondanks niet-leerbaar, kinderen daarna, soms op kosten van de gemeente, vaak op eigen kosten, toch afstandsonderwijs of thuisonderwijs kunnen volgen? Vindt u dat niet vreemd? Denkt u dat de scholen hiermee geld besparen terwijl er gewoon budget voor dat onderwijs bij het SWV ligt? Denkt u dat er een gevaarlijke epidemie heerst waarbij kinderen niet-leerbaar worden? Of denkt u dat andere belangen (geld) hier een rol spelen? Of denkt u dat ouders nog als enige uitweg die vrijstelling 5a zien om zo hun kind uit de schadelijke onderwijswereld te redden? Weet u dat de LPA voor deze vrijstelling voor akkoord tekent?
 11. Wat gebeurt er met het budget wat beschikbaar zou zijn voor het kind en het schoolgeld, terwijl dat thuis zit zonder enig aanbod? Waar blijft dat geld nu dat het niet naar het kind gaat?
 12. Weet u hoeveel geld de school (bijv. het Nautiluscollege) alsnog ontvangt voor een kind wat thuis zit?
 13. Ik verwacht dat u het verschrikkelijk vindt dat kinderen van school worden geweerd of wanneer zij compleet beschadigd uitvallen? Wat is uw beeld bij de problematiek van thuiszitters? Heeft u nog steeds het stigma van kinderen die spijbelen door slechte thuissituatie? Of begrijpt u inmiddels dat kinderen van school wegblijven omdat ze daar de steun niet krijgen en nooit verwachten die te krijgen? Dat ze daar niet begrepen worden?
 14. Hoe vindt u het dat ouders nergens terecht kunnen als zij met de machtige schoolbesturen en de partners (zoals gemeente en zorginstanties) te maken krijgen? Wat vindt u ervan dat kinderen jarenlang op die manier onderwijs onthouden wordt, onder toeziend oog van vele betrokken partijen die vervolgens, zonder ouders, aan een thuiszitterstafel besluiten wat nodig is? Dat kinderen zo de wereld van de zorginstelling ingaat (dagopname, klinsich, dagbesteding, OPDC). Vindt u niet dat de regie op die manier bij ouders weggenomen wordt? Vindt u dat dit zomaar toegelaten mag worden?
 15. Wat vindt u ervan dat gemeente-ambtenaren en ook zelfs de wethouder, toekijken en niet ingrijpen of hun ambtelijke stem laten horen, bij het niet nakomen van zorgplicht en het problematiseren van kinderen waardoor kinderen ernstig tekort wordt gedaan?
 16. Bent u ervan op de hoogte dat maatwerk op reguliere scholen nagenoeg onmogelijk is gebleken en vindt u dat zorg als ‘oké op school’ voldoende is voor kinderen met ondersteunigsbehoefte (bijvoorbeeld bij autisme, sociale angst, ADHD, hoogbegaafdheid, DCD etc.) terwijl dat nu door de gemeente als de oplossing op reguliere scholen wordt geboden omdat het SWV zelf niets biedt.
 17. Hoe verklaart u dat ten tijde van de pilot voor inclusief onderwijs, (2008, zie website ouderkracht voor ’t almeerse kind) kinderen in het reguliere onderwijs moesten blijven, om daar nauwelijks de hulp te krijgen ondanks het beschikbare budget en dat sinds de wet passend onderwijs een enorme toename kinderen naar het SBO, SO, SVO en het OPDC wordt gestuurd?
 18. Hoe ziet u dat als u het doel van Passend onderwijs in ogenschouw neemt (kinderen naar de eigen buurtschool en daar de ondersteuning). Denkt u dat er een samenhang is met het geld wat eerst gekoppeld was aan het kind en nu door in een algemene pot door het SWV wordt beheerd. Denkt u dat het destijds gunstig was om het kind in de school te houden en zo het geld te krijgen (en er dan ook nagenoeg niets voor te doen). Zie boek Thuis is Daphne Daphne. Als u zeer nauwkeurig de historie heeft bestudeerd en de huidige gang van zaken en naar de verhalen van ouders van thuiszitters heeft geluisterd, denkt u dan dat het belang van het kind centraal staat bij het handelen door schoolbesturen en SWV? Of denkt u dat geld centraal staat bij het nemen van besluiten?
 19. Wat gaat u nu, per direct, doen om kinderen een lot als dat van Daphne te besparen?
 20. Vindt u dat ouders mogen vertrouwen op bescherming vanuit de (lokale) overheid als de rechten op het onderwijs geschonden worden? (Dus handhaving artikel 8 Wet Passend Onderwijs: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (maatwerk dus).
 21. Hoe schat u de schade in voor een kind (en diens gezin) wat nooit het onderwijs kreeg wat beloofd werd (Almere zet zichzelf immers neer als DE stad met hoogwaardig onderwijs).
 22. Een heel persoonlijke vraag nu over mijn eigen situatie: Vindt u het acceptabel om aan een zeer beschadigd meisje van 18 jaar, te laten weten dat het onderwijs voor haar nu helemaal ophoudt, een uitschrijving op gelogen gronden en daarna snel op vakantie te gaan zodat er niets meer mogelijk is? (zie bijlage)
 23. Wie acht u verantwoordelijk voor de schade die er is voor mijn dochter Daphne? Denkt u dat zij ergens erkenning en excuses zal krijgen voor dat wat haar is aangedaan en wat haar is onthouden? Wie zouden dat moeten doen in uw ogen?

 

Ik ben moeder van een meisje wat ik naar een school in Almere bracht met de verwachting dat zij zich daar mocht ontwikkelen en zo haar eigen, onafhankelijke toekomst in kon gaan. Ik bracht een meisje wat praatte, wat verlegen was, maar wat veel vriendinnetjes maakte in de begin periode. Zij verliet de school als eenzaam, psychisch wrak wat niet meer wilde leven. Mijn vertrouwen in het onderwijs en de (lokale) overheid en hulpinstanties is compleet verdwenen.

Mijn jongste dochter (een Almeers kind dus) gaat ook in Bussum naar school waar ik heb gezien hoe het zo anders kan. Menselijkheid is waar het om gaat namelijk.

Met uw antwoorden kan ik dat wat mijn kind is aangedaan meer een plek gaan geven en deze nachtmerrie hopelijk achter mij laten. Ook al is er, dat zult u begrijpen, nog heel veel te doen.

Hoogachtend,

Janine Scherpenberg

Moeder van Daphne (18 jaar, vroegtijdig school’verlaten’) en van Wouter (17 jaar gevlucht uit Almere om elders onderwijs te krijgen) en van Marith (13 jaar, in Bussum naar school om te voorkomen dat ook zij de zorgindustrie wordt ingeduwd)

Bijlage: boek Thuis is Daphne Daphne

 

Bijlage

Laatste mailwisseling met het Nautiluscollege. Hiervoor al veel mis.  Namen medewerkers van het Nautilus College  gewist. Al vanaf januari proces waarin Nautilus wordt gevraagd mee te denken.

Op 9 jun. 2018 om 16:59 heeft Janine Scherpenberg het volgende geschreven:

Beste XXXXXX,

Wij hebben je bericht ontvangen met daarin voorstellen voor stageplaatsen. Dit betreft een voorstel voor De Witte Olifant en voor ‘Weet hoe je Leeft’. Vanochtend hebben wij een mail gestuurd met vraag op welke manier de Witte Olifant kan bijdragen aan de ontwikkeling op creatief vlak en op sociaal vlak. Niet eens zo zeer met het idee dat dit een plaats is voor Daphne, maar misschien kennen zij een wel passend plek. Wij wachten hun reactie af.

Wij zijn eigenlijk nogal verbaasd over jouw voorstellen hiervoor. In ons gesprek is juist over deze twee instellingen gezegd dat dit niets voor Daphne is. We hebben het daarom nog eens teruggeluisterd en citeren hieronder letterlijk:

XXXX: ja, we hebben ook wel contact met De Witte Olifant
Papa van daphne: Wat is De Witte Olifant dan, wat jij zei?
XXXX: Dat is ook een traject, heel creatief traject. Er loopt hier toevallig hier ook een meisje stage wat heel goed kan tekenen. Is ook voor mensen met een beperking. Maar het is meer voor mensen met een verstandelijke beperking.
Papa van Daphne: mmm tja mmm
YYYY: ja, ik weet niet of ze daar zo past
ZZZZ: tjaa of ze daar past….
Papa van Daphne: nee, dat moet je niet doen
YYYY of ZZZZ: weet hoe je leeft!
Door elkaar: nee, moet je niet doen…
XXXX: weet hoe je leeft is dat ook. Dat zit in uh…..
Janine: maar zie je hoe dat ingericht is he. Je hebt heel veel talenten
Anderen: ja ja ja
Janine: en je komt gewoon nergens terecht. Want dat is allemaal… zoals de Witte Olifant … hartstikke mooi. Maar dan moet je wel dus…. Nah
Anderen: ja ja
ZZZZ: ja voor de verstandelijke beperkingen zijn eigenlijk meer faciliteiten dan voor de beperkingen die bij ons …..
Janine: Ja, weet je wat het is? Daphne heeft niet echt een beperking. Ze is beschadigd. Dat probeer je te helen. Maar dan kom je altijd in die circuits terecht. Autisme….
ZZZZ: ja en dan kom je in het stukje internaliserende problematiek met wel een gemiddeld IQ. En dan is er eigenlijk niets. Dat merk je ook met populatie TL en HAVO met jongeren die niet naar een vervolgopleiding kunnen omdat ze de grootte niet aan kunnen.
Janine: ja, maar dan hebben zij een beperking waarmee ze zijn geboren. Daphne is daar niet mee geboren.
ZZZZ: ja, je kan beter je arm breken dan kan je het gewoon zien.
Janine: Ja en dan zijn er mensen om je te helpen.

……………

Nu dit zo voorstellen geeft ons wederom het gevoel dat Daphne en wij niet serieus wordt genomen. We laten daarom weten dat wij geen enkel vertrouwen meer hebben in een eerlijke, gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor voortzetting van de ontwikkeling van Daphne.

Papa van Daphne en Janine

= = = = = = =

Mail van ZZZZ aan Janine op zaterdag 9 juni :

Beste Meneer en mevrouw Scherpenberg,

Gezien het feit dat jullie dit gesprek hebben opgenomen zonder medeweten van XXX en mij. Wijs ik jullie erop hiermee de privacy wet te schenden.

Ik verzoek je dan ook deze opname per direct te vernietigen.

Graag verneem ik een reactie dat dit is gebeurt  anders zal ik helaas genoodzaakt zijn aangifte te moeten doen bij de politie.

Daarnaast nodig ik jullie uit om in een vervolg gesprek verder te praten over de afspraken die we hebben gemaakt (zie gespreksverslag) en niet via de mail.

Jullie worden komende week uitgenodigd voor een afspraak.

Vriendelijke groet,

ZZZZZZ

Directeur
VSO Nautilus College
Locatie: Lierstraat, Radioweg,
Operetteweg, Paul Kleestraat

=======================

Mail van ouders terug aan ZZZZZ

Beste mevrouw ZZZZZZ,

Uw bedreiging vinden wij zeer kwalijk. Kunt u aantonen waar in de wet staat dat het niet is toegestaan een gesprek op te nemen waaraan je zelf deelneemt?

Zoals gezegd is het vertrouwen door het Nautilus geschonden. Wij zien daarom geen toegevoegde waarde in nog eens een gesprek.

Groet,

 

Bijlage: brief uitschrijving Daphne om redenen die gelogen zijn, zo makkelijk

brief Edu4 uitschrijving-1brief Edu4 uitschrijving-2Bijlage: onze reactie op uitschrijving per 1 augustus – aan bestuur

 

Brief reactie Eduvier uitschrijving Daphne-1Brief reactie Eduvier uitschrijving Daphne-2Brief reactie Eduvier uitschrijving Daphne-3Bijlage: reactie bestuur op onze mail

Daphne is per 1 augustus uitgeschreven

Dag mevrouw en meneer Scherpenberg,

Uw brief die u mij zond via de mail heb ik in goede orde ontvangen.

Zowel de Eduvier onderwijsgroep, incl het Nautilus College, als passend onderwijs Almere is wegens de onderwijs-zomervakantie gesloten tot eind augustus as.

In de laatste week van augustus as starten we weer, we pakken dan de behandeling van uw brief op en ontvangt u een reactie van ons.

Met vriendelijke groet,

AAAAAAA

Bestuurder Eduvier onderwijsgroep

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s