Instanties

Hoe verliep het vinden van een oplossing

Ouders kunnen zich beter juridisch scholen wanneer zij in een situatie komen waarbij zij oplossingen zoeken voor hun kind in overleg met school en andere instanties. Ouders moeten stevig in hun schoenen staan om toch voor elkaar te krijgen dat hun kind onderwijs krijgt en niet ‘weggezet’ wordt. Daarom is een organisatie als ‘Ouderkracht voor het kind’ zo belangrijk. Uit de onderstaande correspondentie blijkt dat. Tevens het proces in stappen

Maart 2013
Daphne blijft thuis nadat zij mishandeld is op school

Mei 2013
Daphne wordt afgewezen voor de reguliere school met LWOO (omdat de leerkrachten er niet mee om weten te gaan, omdat het zo moeilijk is voor de medeleerlingen en ook omdat men verwacht dat ze gepest zal gaan worden)

Juni 2013
het perspectiefplan voor Daphne is niet passend, ouders willen dat aangepast zien.

Stilte vanuit school

Juli 2013
ouders zetten traject in om Daphne af te laten keuren voor school (om haar te bevrijden van aanwezigheidsplicht, ofwel leerplicht, schoolplicht). Dan maar LOI

Augustus 2013 – september 2013
Gesprekken met psychiater. Voorstel om Daphne voor dagopname of klinische opname aan te melden zien ouders niet zitten. Zij willen onderwijs voor hun dochter en dit voorstel gaat om behandeling

Oktober – november 2013
Leerplichtambtenaar geeft GGD-jeugdarts opdracht om te onderzoeken of Daphne naar school kan

November 2013
Jeugdarts concludeert dat Daphne inderdaad niet op school kan leren. Zij heeft 1-op-1-onderwijs nodig. Zij is leerbaar

December 2013
eerste rondetafelgesprek met school, pcl, GGD-coördinator en GGD-jeugdarts (geen beslissingsbevoegde personen vanuit school) – Daphne mag wat werkboeken gebruiken, met moeite (na aangeven van GGD) wil de school ook nog een inlogaccount regelen. PRO-niveau

Voorjaar 2013
GGD deelt aan ouders mee dat de school geen budget heeft voor hun leerling Daphne. De reden hiervoor is dat Daphne fysiek aanwezig had moeten zijn op het moment van de leerlingtelling

Afspraak is dat iemand van herstart (een project gericht op het weer op school krijgen van kinderen) komt om Daphne te begeleiden, geen onderwijs dus. De begeleidster is vijf keer geweest en gaf aan niets meer te kunnen betekenen.

Ouders informeren bij IVIO voor afstandsonderwijs (de enige mogelijkheid nog). Deze geeft aan dat Daphne niet is ingeschreven op een school en dat er dus geen mogelijkheid is. De leerplichtambtenaar geeft juist aan dat Daphne wel staat ingeschreven. Om toch duidelijkheid te krijgen besluiten ouders direct bij de directie te vragen hoe het nu zit.

Ouders bemerken nu echt dat de school foute informatie geeft. Fysieke aanwezigheid is geen eis voor de telling als het kind ‘geoorloofd afwezig is’ (ziek). Op de website van DUO staat:
leerlingteling 1 oktober, Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan en waarbij geen sprake is van ongeoorloofd verzuim, kunnen worden geteld en opgegeven voor de reguliere bekostiging vanaf januari van het volgend kalenderjaar.

Een link naar de betreffende pagina is makkelijk via Google gevonden. Het is verbazingwekkend dat de GGD en de leerplichtambtenaar hierin meegegaan zijn. En zelfs na een bericht van de schooldirectie waarin werd aangegeven dat ze Daphne zouden uitschrijven werd normaal gevonden. Ondanks de rondetafelgesprekken. Leerplichtambtenaar geeft aan dat ouders verantwoordelijk zijn voor het ingeschreven blijven. Ouders besluiten uiteindelijk

 

Correspondentie

1. vraag aan school

Beste [directeur],

We schrijven je om het volgende. Steeds als wij op zoek zijn naar oplossingen om voor Daphne onderwijs te vinden, worden wij achtervolgd met de mededeling dat Daphne niet langer bij [de school] is ingeschreven. Voor zover wij weten hebben wij haar bij [de school] ingeschreven, maar nooit uitgeschreven. Dat kan volgens ons ook niet, zonder daar een alternatieve school bij te melden. Wij hebben Daphne ook niet op een andere school aangemeld.

De leerplichtambtenaar heeft ons geïnformeerd en bevestigd dat Daphne inderdaad nog wel als leerling is ingeschreven bij [de school]. Wij vroegen hem hiernaar omdat [de school]  bij de GGD heeft aangegeven geen budget te hebben omdat Daphne niet fysiek aanwezig was geweest op school.  Iets wat niet klopt dus. Vanochtend (28-5)spraken wij echter met het IVIO om te informeren naar hun werkwijze. Tot mijn verbazing is aan hen aangegeven door [de school] dat Daphne niet is ingeschreven.  Door deze tegenstrijdige informatie worden wij belemmerd in het zoeken naar oplossingen. Daarom vragen we van jou graag nu duidelijkheid.

Kan je ons per mail aangeven of Daphne nog is ingeschreven bij [de school] ? Mocht zij toch uitgeschreven zijn, dan ontvangen wij graag het verwijderingsbesluit of bewijs van uitschrijving.  Zo weten we waar we aan toe zijn voor Daphne.

 

2. het antwoord van de directie (cc inclusief onze vraag naar de LPA)

We willen jullie graag helpen. Het is erg vervelend voor jullie. Zo ga je van het kastje naar de muur….

Er is verschil tussen de SO-school en de VSO-school. Beide vormen samen [de school]. Een overstap gaat niet automatisch. Jullie hebben Daphne door omstandigheden van de SO-school gehaald.

Leerlingen worden pas uitgeschreven als wij van de volgende school een inschrijfbericht krijgen. Leerlingen die bij het begin van een schooljaar niet in de schoolbank bij ons zitten worden niet vergoed aan ons door DUO.  Daphne zou vanuit het SO doorstromen naar [de school voor VMBO] . De inschrijving is afgewezen.

Ik heb jullie gevraagd haar in te schrijven op onze VSO-school. Dit wilden jullie niet.

Onderwijskundige begeleidingsbureaus hebben geen BRIN-nummer, waardoor ze geen onderwijsinschrijving kunnen doen. Dit geldt oa voor Doenersdreef.  Hierbij komt, dat leerlingen niet op een SO-school ingeschreven worden of blijven als zij 13 jaar oud zijn. Voor komend jaar zal dan ook de inschrijving in het SO aflopen. Jullie ontvangen een uitschrijfbewijs.

Ik heb eea gecommuniceerd met de betrokken leerplichtambtenaar en stuur hem ook deze mail door.

Om jullie tegemoet te komen hebben we wel lesmiddelen aan jullie beschikbaar gesteld en kunnen jullie met alle vragen terecht bij [de IB’er).

Geld hebben we echter niet voor jullie. Herstart heeft de begeleiding overgenomen.

 

LET OP!

(Doenersdreef is een instantie voor kinderen met een verstandelijke beperking, Daphne heeft geen verstandelijke beperking
Herstart richt zich op het weer op school krijgen van kinderen – Daphne kan niet naar een school)

 

3.  Reactie naar directeur

Bedankt voor je snelle reactie.

Daphne is in het schooljaar 2013/2014 inderdaad nog ingeschreven bij het SO. Ik wil je er op wijzen dat het niet onze verantwoordelijkheid is dat je geen vergoeding door het DUO krijgt.  Het is jullie eigen verantwoordelijkheid om het aantal leerlingen op te geven voor vergoeding door DUO. Daphne is een leerling bij het SO van [de school] het wegblijven uit de schoolbank wil nog niet zeggen dat [de school] niet de verantwoording heeft over het vinden van oplossingen en financiering van die oplossing.

[De school] blijft ernstig in gebreke als het gaat om de verplichting om zich in te spannen een andere school of oplossing te vinden voor Daphne omdat ze niet op [de school] kon blijven (gezien haar zeer slechte conditie). Er is werkelijk nog nooit een initiatief geweest van de kant van [de school].

Verder wil ik je er op wijzen dat ik wel degelijk op school ben geweest om een  OntwikkelingsPerspectiefPlan voor het SVO te bespreken aan het eind van vorig schooljaar. Ik kon mij niet vinden in het plan wat was opgesteld door de orthopedagoog  en de IB’er. Daarom heb ik het niet kunnen ondertekenen. [Orthopedagoog] zou  dit verder met jou bespreken. Daarna hebben wij nooit meer iets van [de school] vernomen. Het is dus beslist niet zo dat wij niets gedaan hebben om Daphne aan te melden voor het SVO. Zeker vinden we dat het onderwijs aanbod niet aansluit op de leercapaciteiten en -behoeften van Daphne. Maar vooral kunnen wij niet onze dochter op een school brengen waar zij mishandeld werd en waar daar ook geen gehoor aan gegeven wordt. [De school] heeft verder niets gedaan om wel tot een goed plan te komen of aan het meewerken in het vinden van een oplossing.

Als laatste nog voor alle duidelijkheid. Daphne is niet aangemeld voor Herstart. Omdat [de school] niet voldoet aan de verplichtingen (onderwijsmogelijkheden bieden of zoeken en financieren) is iemand van Herstart ingeschakeld om een beetje begeleiding te bieden bij het leren. Bij gebrek aan leerkracht dus. En dat terwijl [de school] wel degelijk moest financieren.

Ik verwacht dat de leerplichtambtenaar goed op de hoogte is van de verplichtingen die [de school] niet nakomt (oplossingen zoeken, financiering) en dat deze de nodige stappen zal ondernemen.

Ondanks dat het heel normaal gevonden lijkt te worden, kan ik het niet waarderen als correspondentie tussen mij en jou zomaar wordt doorgestuurd naar een ander. Hierdoor ben ik ook genoodzaakt om mijn reactie weer cc naar de leerplichtambtenaar te sturen.

 

4. Reactie van de directie

Vergoedingen van DUO zijn niet door ons op te vragen. Deze worden toegekend als een leerling op school aanwezig is. Een inschrijving is niet voldoende.

Omdat Daphne niet fysiek aanwezig was, krijgen we geen vergoeding. Kunnen wij dus ook niets doorsturen. Van onze kant hebben we adviezen gegeven en de 6 weken die staan voor een verwijzing zijn gebruikt om en [de school voor VMBO] en onze VSO bij u aan te dienen.

Financieel zijn wij niet verantwoordelijk. Wel voor het lesgeven in de eigen klassen. Ook de inzet van Herstart komt van onze kant. Herstart is een onderdeel van REC-Flevoland.

Ik heb u zelf persoonlijk bij de bezwaarprocedure bij [RED: bestuur van school – nav klacht over mishandeling] en daarna bij de rondleiding die ik uw man en uw dochter zelf heb gegeven de mogelijkheid geboden om Daphne bij ons in het VSO in te schrijven. Ook via de leerplichtambtenaar heb ik het aanbod herhaald.

Over uw onderstaande aanklachten is er ruim schriftelijk gecommuniceerd en in vaststaande procedures en mogelijkheden gewerkt.

Zowel [de school]., [bestuur school] en REC-Flevoland hebben hun best gedaan om voor Daphne een juiste oplossing in onderwijs te vinden. Ik ga dan ook hier niet verder op in.

 

5. Reactie aan leerplichtambtenaar (cc directeur school)

Aangezien [directeur school] aangeeft niet verder in te gaan op onze ‘hulpvraag’, richten  wij onze reactie verder aan u. Wij gaan toch even op een rijtje zetten wat wij hebben gezien aan initiatief van [de school]:

Gesprek met bestuur ging om onze klacht over de fysieke mishandeling in de school en niet over het verzuim van Daphne. Het gesprek ging ook niet over VO-keuze. Dit is verder niet goed uitgesproken wat het voor ons als ouders onmogelijk maakt om ons kind daar heen te brengen. Veiligheid is immers een eerste wat een kind nodig heeft.

Wij hebben nooit advies gekregen over [de VMBO-school] of ander aanbod van VO. De aanmelding is geheel op eigen kracht geweest. [De school]  heeft zelfs zeer laat formulieren aangeleverd voor de commissie.

De ‘adviezen’ waar [directeur school] het over heeft zijn er niet geweest. Zo is het dat wij nu pas voor het eerst iets horen over ‘6 weken voor verwijzing’. Er is nooit een advies geweest om samen in gesprek te gaan met een onderwijsconsulent of met een andere neutrale partij. Geen enkel advies om tot een oplossing te komen. Gelukkig hebben wij zelf wel gezorgd voor verder onderzoek, het verkrijgen van inzicht van de nodige aanpassingen. Ook hebben wij zelf gezorgd voor verdere ontwikkeling (onderwijs thuis) voor onze dochter.

De rondleiding door de lege school (vrije dag voor de leerlingen) gaf een bevestiging dat [de school] voor onze dochter niet kan bieden wat zij nodig had. Wij waardeerden het aanbod voor een nieuwe rondleiding natuurlijk wel.

Na de conclusie van de jeugdarts is het vanuit [de school] net zo stil gebleven. De conlusie is: ‘één-op-één-onderwijs’. Juist dan had [de school] ook weer mee kunnen denken (handelen). Waarom is bijvoorbeeld niet de mogelijkheid voorgelegd om met het IVIO afstandsonderwijs te proberen? Wij hebben als ouders het nodige voorwerk gedaan om uit te zoeken wat Daphne nodig heeft. [De school] heeft de plicht om voor haar leerling een aangepast, individueel lesprogramma te bieden. De opdracht van school is immers het bieden van een ‘ononderbroken ontwikkelingsprogramma’. Dit is niet opgepakt.

Dat wij nu ‘blij’ moeten zijn met de 3 werkboeken op PRO niveau (wat ook nog eens met veel moeite, samen met een internet-account, is verkregen is een belediging. Dat [directeur] wijst op het ‘niet fysiek aanwezig zijn en dus geen geld ter beschikking te hebben’ is onzin. Hij refereert waarschijnlijk aan de telling per 1 oktober van ‘schoolbezoek’. Dat ‘schoolbezoek’ moet niet geïnterpreteerd worden als fysiek aanwezig, maar als ‘leerlingen die het onderwijsprogramma volgen’. Zoals bekend is het voor Daphne niet mogelijk om in een groep onderwijs te volgen. Zij is daarmee ‘geoorloofd afwezig’ en de school is wel degelijk verplicht om haar als volwaardige leerling mee te tellen en een aangepast programma te bieden (wet op gelijke behandeling voor gehandicapten). Ik ga er van uit dat u als leerplichtambtenaar verder goed op de hoogte bent van deze juridische feiten.

Aan de GGD voorstellen doen als Herstart is onzinnig als daar doelen voor ‘terug in de klas’ worden gesteld, terwijl de jeugdarts adviseert ‘een-op-een-onderwijs’ te bieden. Dit is niet in lijn met de aanpassingen die Daphne nodig heeft.

Aan de GGD voorstellen doen als aanmelden bij Doenersdreef is ook onzin. Zoals [directeur school] zegt, omdat dit niet een onderwijsinstelling is. Maar ook nog eens een instelling voor zwak begaafde kinderen. Wederom wordt geen oplossing geboden op dat wat Daphne nodig heeft. De school geeft met het verwijzen naar dit soort oplossingen, aan, handelingsonbekwaam te zijn.

De vele correspondentie en de vaststaande procedures waar [directeur school]  het in zijn bericht over heeft, kennen wij niet en die hebben wij niet gezien (tenzij hij Herstart en Doenersdreef bedoelt, wat dus geen optie is). Wij vragen ons dus nu ook af wat de ‘vaststaande procedures’ zijn voor een situatie als die van Daphne.

Verder begrijpen wij (pas nu) dat [de school] er vanuit gaat dat Daphne in het volgende schooljaar zomaar uitgeschreven kan worden. Daphne staat bij [de school] ingeschreven. Omdat de grensleeftijd van 14 of 15 jaar is bereikt voor het basisonderwijs, is het logisch dat er een doorstroming geldt naar het voortgezet onderwijs. Het bestuur van [de school] kan Daphne pas uitschrijven als er van een inschrijving in een andere onderwijsinstelling sprake is. Haar inschrijving blijft dus van kracht bij deze schoolinstelling.

Op 17 juni a.s. hebben wij een ronde tafel gesprek, met als doel er voor te zorgen dat onze dochter, Daphne Scherpenberg, met het begin van het nieuwe schooljaar 2014-2015 eindelijk kan starten met een op haar situatie aangepast lesprogramma. Wij verwachten dan samen met alle verantwoordelijke partijen (inclusief [de school]) tot een oplossing te komen (lees: afstandsonderwijs/IVIO) zodat tijdens dit gesprek eindelijk een plan voor haar verdere ontwikkeling beschikbaar is.

 

6. Reactie Leerplichtambtenaar (van kast naar muur)

De vraag van bekostiging van het onderwijs en/of thuisonderwijs is geen terrein voor leerplicht. Leerplicht ziet erop toe dat alle leerlingen onderwijs krijgen. Een waar dat niet goed gaat proberen wij middels toezicht, handhaving, bemiddeling en samenwerking met andere partijen tot een oplossing te komen. T.a.v. scholen moeten wij erop toezien dat ze een goede verzuimregistratie voeren. In de huidige situatie heb ik proberen te bemiddelen. Dat lijkt niet gelukt te zijn, ten minste niet voor wat uw doelstelling is. Dat is jammer.

In beginsel kan school niet over gaan tot uitschrijven voordat er een andere school is waar Daphne terecht kan. Overigens doen scholen dit soms toch. De inspectie van het onderwijs moet daarop toezien. Uit uw reactie op [de directeur] lees ik dat u redenen hebt om haar niet op het VSO van [de school] in te schrijven. Dat hoeft ook niet maar ze is wel leerplichtig dus dient u er voor zorg te dragen dat ze ingeschreven blijft of elders ingeschreven wordt.

Als u meer informatie zou willen over de bekostiging van onderwijs vormen en wat scholen daar wel en niet in hoeven te doen, zou u contact kunnen opnemen met de inspectie van het onderwijs. Voor meer bemiddeling kunt u (gratis) een onderwijsconsulent inschakelen. Via internet te vinden onder Onderwijsconsulent.

Verder zou ik de Permanente commissie Leerlingenzorg (met uw goedkeuring) willen benaderen of zij nog andere mogelijkheden kennen.

 

7. Reactie aan Leerplichtambtenaar (SO en SVO = binnen 1 school, is 1 rechtspersoon)

Voor wat betreft de bekostiging en de houding van [de school] zullen wij dan contact opnemen met  wethouder onderwijs en jeugdzorg Almere. Wij hebben reeds geïnformeerd bij een onderwijsjurist (Katinka Slump). Als vanuit de gemeente zomaar wordt toegelaten dat een onderwijsinstelling onder de verplichtingen uit probeert te komen, zullen wij het inderdaad iets hoger neer gaan leggen.

Graag horen wij wat u heeft gedaan om te bemiddelen. Onze doelstelling is eenvoudig. Het verkrijgen van onderwijs via de onderwijsinstelling waar onze dochter is ingeschreven. Gezien haar handicap (sociale angst) heeft zij een aangepaste vorm nodig. Deze oplossing (IVIO thuis) is nog niet eerder besproken. Blijkbaar wordt zonder meer toegezien hoe [de school] het hier bij kan laten. Wij vinden dit discriminerend. Ook ons kind mag geholpen worden, ook al heeft zij een handicap.

De school mag Daphne niet zomaar uitschrijven. Zolang wij geen opdracht geven om haar uit te schrijven en er is geen inschrijving op een andere school, zal [de school]  Daphne moeten laten doorstromen naar haar afdeling VSO. Ook bij overgang van basisonderwijs naar Voortgezet mag [de school] niet zomaar uitschrijven. Mocht dit alsnog wel gebeuren dan zijn de directie en u nu al op de hoogte van ons standpunt: zij blijft leerling bij [de school], zolang er geen alternatief is (zij is leerplichtig, dus ze blijft ingeschreven). Wij verwachten dat dit nu duidelijk is.

Wij geven vooralsnog geen toestemming om de PCL te informeren.  Wij zien dit als een groep mensen, deskundig op hun gebied. Maar niet deskundig over ons kind. Tot nu toe hebben zij vanuit dossier, zonder Daphne te kennen, beslissingen genomen en adviezen gegeven die niet hebben bijgedragen aan de situatie voor Daphne (zie hoofdstuk VMBO). Eerder is het voor u misschien aan te raden zelf eens contact op te nemen met de inspectie zodat u goed op de hoogte bent van de regels waar de onderwijsinstelling zich aan dient te houden. Dat maakt bemiddeling wellicht meer effectief.

 

8.  onze situatie uitgebreid aan de wethouder geschreven – directe handeling (heel fijn)

 

9. op 5 juni 2014 schreef ik aan de GGD, LPA en aan de directie van de School

Dag,
Graag deel ik de volgende link met jullie. Voor Daphne is er alweer een heel schooljaar verloren gegaan, na het vorige verloren schooljaar.
Voor alle volgende ouders van thuiszitters ( geoorloofd afwezig) die vanuit [de school] rondom de ronde tafel bij de GGD, met of zonder aanwezigheid van de LPA, gemeente Almere, plaats nemen. Hier een link naar de regels voor het verkrijgen van vergoeding voor de leerlingen van een school.
DUO formuleert:
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan en waarbij geen sprake is van ongeoorloofd verzuim, kunnen worden geteld en opgegeven voor de reguliere bekostiging vanaf januari van het volgend kalenderjaar.
etc.. etc.
Let wel: als de school de fout maakt om hun leerlingen niet in de telling mee te nemen, mag het zeker niet zo zijn dat zij afzien van hun verplichting om voor bekostiging van onderwijs. Het kind mag niet de dupe zijn van het niet op de hoogte zijn van de regels rondom de telling voor bekostiging.
Misschien goed om voortaan even te zorgen, goed op de hoogte te zijn! Voor alle zekerheid nog even een link:
 Groet
Namens Daphne, leerling van [de school] in gemeente Almere
Janine Scherpenberg

 

17 juni – rondetafelgsprek
school = afwezig GGD geeft aan dat Daphne afstandsonderwijs zal krijgen. Daarvoor een nieuwe afspraak met de brandpuntfunctionaris (opschaling)

 
 

Bij de uitnodiging kregen wij het bericht:Gisteren heb ik via de directeur van [de school]  bericht ontvangen van het bestuur van [de school]. Hierin bevestigt het bestuur dat uw dochter Daphne nog ingeschreven staat bij [de school]. [De school] draagt daarom de kosten van het onderwijstraject zoals dat in de ronde tafel gesprekken is afgesproken.Over de praktische gevolgen van dit bericht voor het huidige en toekomstige onderwijs traject, zou ik graag op korte termijn met u in gesprek willen gaan.  Bij dit gesprek wil ik ook de jeugdarts aanwezig laten zijn.
 
 
Over de beweringen van het ontbreken van geld en de houding van de school wordt gezwegen. Het onderwerp wordt in het GGD verslag verzwegen.
 
 
Inmiddels volgt Daphne onderwijs via IVIO (augustus 2014)
 
 
De school kan niet klagen:
2014-08-15_20h22_58
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s